ایستگاه کینگزکراس

هنگامی که آتلاین گمبول یکی از قطارهای مشنگ‌ها را برای راه‌اندازی شیوه جدید انتقال دانش‌آموزان به هاگوارتز تهیه کرد، ایستگاه کوچکی نیز در دهکده جادویی هاگزمید ساخت. وزارت سحر و جادو به شدت احساس می‌کرد که ساخت ایستگاه جادویی اضافی در وسط شهر لندن پا را از حد خود فراتر گذاشتن است، حتی اگر … ادامه خواندن ایستگاه کینگزکراس