فناوری

وقتی که با تکان دادن چوب جادویی و گفتن کلمه ‘اکیو’ می‌توانید هر کتاب، وسیله یا حیوانی را به سمت خود فراخوانی کنید؛ وقتی که با استفاده از جغد، سپر مدافع، نامه عربده کش، اشیای جادو شده مثل سکه یا با غیب و ظاهر شدن جهت دیدار با کسی، می‌توانید با هر دوست یا آشنایی … ادامه خواندن فناوری